Diana Elena Popitiu

EUROPA ŞI ROMÂNIA - Elemente geografice de bază (tratare comparativă şi succesivă de la Europa la România)

Unitatea de învăţare Europa şi România - elemente geografice de bază va fi parcursă în cadrul disciplinei geografie, la nivelul clasei a XII-a şi reprezintă unitatea de început în programa de geografie pentru clasa a XII
Unitatea de învăţare permite analizarea şi sistematizarea cunoştinţelor din perspectiva încadrării cadrului natural al României în cel al Europei.
În cadrul acestei unităţi de învăţare elevii vor dobândi :
- priceperi, deprinderi şi tehnici generale de învăţare care să faciliteze o pregătire permanentă referitoare la aspectele definitorii ale spaţiului european şi naţional.
- cunoştinţe despre spaţiul european şi cel românesc, elementele fizico-geografice definitorii ale Europei şi României şi anume: aşezarea geografică, relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief), clima (factorii genetici, elemente climatice, regionare climatică), hidrografia – aspecte generale, Dunărea şi Marea Neagră, învelişul biopedografic şi resursele naturale.
Pe parcursul derulării unităţii de învăţare elevii vor completa fişe de lucru cuprinzând noţiuni şi termeni geografici specifici, vor lucra în echipă identificând şi descriind principalele aspecte ale cadrului natural românesc încadrat în cadrul natural european.
Elevii vor realiza o documentare utilizând resurse Internet privind studierea comparativă şi succesivă a geografiei fizice a Europei şi României, explicând relaţiile observabile dintre sistemele naturale ale mediului geografic european şi cel românesc.